ระบบพวงมาลัยอัตโนมัติ Auto Steering

AG Machinery Management 


่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ออโต้ สเตียร์ริ่ง Auto Steer System ผสานการทํางานระหว่าง GNSS และ RTK รับประกันความแม่นยําในการส่งสัญญาณ ทุกๆ 2.5 cm ในทุกภูมิประเทศ สามารถใช้งานรมวมกับเคร่ืองจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์อเนกประสงค์ได้หลาก หลายประเภท ด้วยระบบน้ี คุณสามารถลดการขับทับซ้อนกันของแปลง ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถทํางานในเวลา
กลางคืน และไม่ต้องมองกลับไปกลับมา

ระบบเลี้ยวอัจฉริยะ 

 วิเคราะห์รูปร่างของสนามและข้ามพื้นท่ีทํางานก่อนหน้า น้ีเพื่อวางแผนเส้นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด หมุนกลับ

อัตโนมัติและปิดส่วนหัวเพื่อการทํางานท่ีราบรื่น

ระบบเลี้ยวพื้นฐาน

เหมาะสำหรับสนามที่มีลักาณะไม่ปกติ ซิ่งมีพื้นที่เลี้ยวกว้าง

เหมาะสำหรับสนามที่มีลักาณะไม่เรียบ พื้นืั้เลี้ยวจำกัด เป็นมุมแคบความหลากหลายในการใช้งาน

ระบบของเรารองรับเคร่ืองจักรกลการเกษตรหลากหลาย

ประเภท โดยรองรับรถแทรกเตอร์หลายรุ่น เช่น  รถปลูกข้าว

รถเก่ียวข้าว และอุปกรณ์ป้องกันพืช


การจัดการเส้นทางการเดินรถ

ระบบช่วยให้สามารถปรับเสนนําทางเพ่ือความแม่นยําและอํานวย ความสะดวกในการใช้งาน ร่วมกันระหว่างการใช้รถแทรคเตอร์2คันในพื้นที่แปลงเดียวกัน


ารชดเชยพื้นนทีทํางาน

ม่ันใจในความแม่นยําท่ีเช่ือถือได้แม้จะนํา ไปใช้งานในพ้ืนท่ีไม่ราบเรียบ เช่น พ้ืนทีท่ี เป็นลูกคล่ืน ทางลาด และพ้ืนดินขรุขระ


การจัดการฟาร์มด้วยการทําฟาร์มแบบดิจิทัล

ระบบการจัดการฟาร์ม (FMS) ผสานการรวบรวมข้อมูลการดําเนินการทางการเกษตรได้อย่างราบรื่น ขับเคลื่อนเข้าสู่การทําฟาร์ม ยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ที่ดีขึ้น


เชื่อมต่อกับระบบพวงมาลัยขับอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อเครือข่าย

ซิงโครไนซ์บัญชีของคุณระหว่าง FMS และ ระบบพวงมาลัยขับอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถ แบ่งปันข้อมูลและการมอบหมายงานได้อย่าง ราบรื่น


ข้อมูลภาพ

ตรวจสอบตําแหน่ง สถานะ และบันทึกประวัต ของระบบบังคับเลี